O nas


"Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat". 1J 4,1

Niestety w dzisiejszej rzeczywistości świata chrześcijańskiego nie wszyscy traktują słowa apostoła Jana napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, jako nakaz Boży. Tych zaś, którzy poważnie podchodzą do „badania duchów” bardzo często określa się mianem krytykantów, a dla opisu ich służby używa się wielu pejoratywnych określeń mających na celu ich zdyskredytowanie w oczach innych chrześcijan. Dziś jesteśmy świadkami jak tysiące chrześcijan są wpychanymi prosto w paszczę wilka idąc odstępczą drogą prosto do piekła.

Infiltracja Kościoła Pana Jezusa Chrystusa przez obcą duchowość przybiera dziś postać ekstremum. Synkretyzm religijny, ekumenizm z KK, duchowość New Age, psychologia, ezoteryczna wizualizacja, to tylko nieliczne przykłady oszustwa w kościele. Polscy chrześcijanie mają bardzo charakterystyczną cechę: przyjmują bezkrytycznie wszystko co ma tylko pewną namiastkę duchowości czy też świętości. Przyjmują wiele idei, które swoje źródło mają w pogaństwie czy też okultyzmie, tak naprawdę nie zdając sobie z tego sprawy. Nie badają źródła, przyjmując każdy cud czy też to „co działa” za przejaw Bożego działania. Martyn Lloyd – Jones powiedział: „Nie ma autorytetu większego nad Biblię. Nie możemy polegać na subiektywnych doświadczeniach, ponieważ istnieją złe i dobre duchy; istnieją zwodnicze doświadczenia. Biblia to nasz jedyny autorytet”. Zachęcamy, aby czytelnik nie przyjmował bezkrytycznie zamieszczonego materiału, ale aby niczym berejczycy, sam badał podane informacje czy są one zgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Naszą modlitwą jest, aby chrześcijanie nie polegali na własnym zrozumieniu, ale codziennie przychodzili do Boga z wiarą i ufnością, że to On sam będzie tym, który pokaże nam wszelką Prawdę.

Szamanizm i inne praktyki czarnoksięstwa odziane w chrześcijańską terminologię są dziś szeroko akceptowane w kościele. Jednak diabelskie źródło, które zawsze było tłem inspiracji dla wszelkich praktyk magicznych, od zawsze jest takie samo. Dziś metody kłamstwa stały się subtelniejsze, wyrafinowane, dostosowane do potrzeb człowieka XXI wieku.

Strona ta ma charakter ostrzeżenia przed przyjmowaniem nowych prądów religijnych oraz uświadomienia polskim chrześcijanom, że wiele rzeczy, które dziś wchodzą do kościoła za pomocą książek, konferencji, wykładów itp. jest diabelskim kłamstwem, które ma na celu zwieść dzieci Boże.

Naszym pragnieniem nie jest potępiać, osądzać, czy też powodować rozłamy w kościele. W NT widzimy bardzo wiele ostrzeżeń przed kłamstwem, które ma na celu odwieść ludzi od prostoty i prawdy Ewangelii. Widzimy również, że wraz z końcem tego świata, nastąpi zwiedzenie, które może jeszcze nawet i dziś przekracza nasze wyobrażenie.

Na naszych oczach dokonuje się dziś rzeź owiec. To bardzo proste i prawdziwe słowa, które mogą służyć dla opisu tego co dziś dzieje się w kościele. Miliony chrześcijan jest prowadzonych prosto na rzeź przez fałszywych przywódców i nauczycieli, który wypaczają prawdę Słowa Bożego. To bardzo ważne, aby dziś znaleźli się w kościele ludzie, którzy wypatrując zagrożenia, będą bili na alarm, ostrzegając innych przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Czas jest krótki, dni są coraz ciemniejsze. Nadszedł czas, aby podjąć „walkę o wiarę raz przekazaną świętym” (Judy 1,3).

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt: zwiedzenie@gmail.com


WYZNANIE WIARY

Wierzymy, że całe Pismo Święte, to jest  66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, jest natchnionym Słowem Bożym, wolnym od błędu, objawiającym drogę zbawiania człowieka.

Wierzymy w jednego Boga, stworzyciela wszechrzeczy, istniejącego w trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, drugą Osobą Trójcy, w postaci Bożej istniał od zawsze, mimo to uniżył się i został zrodzony z dziewicy. Prowadził na ziemi bezgrzeszne życie, będąc równocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Zmarł na krzyżu czym dokonał odkupienia człowieka. Zmartwychwstał w ciele i fizycznie wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Powróci cieleśnie na ziemię w mocy i chwale, aby osądzić tych, którzy Go odrzucili, a także obdarzyć chwałą świętych i przynieść zbawienie narodowi Izraela.

Odkupieńcza śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi jedyny środek dla usprawiedliwienia i zbawienia wszystkich, którzy wierzą. Zbawienie jest dane z łaski przez wiarę każdemu, kto prawdziwie upamięta się ze swoich grzechów i położy całkowitą ufność w Chrystusie, wyzna Go jako Pana i Zbawiciela. 

Chrzest jest wyrazem świadomej wiary człowieka, natomiast nie ma on mocy zbawczej. 

Obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, wspominając Jego śmierć na krzyżu do czasu Jego powtórnego przyjścia. 

Duch Święty udziela swoich darów Kościołowi celem jego budowania i umacniania. Żaden przejaw działania Ducha nie jest dziś źródłem nowych objawień o charakterze doktrynalnym.

DLACZEGO TA STRONA?

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami". Mt 7,15 

"I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł". Mt 24,4

"Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych". Mt 24,24

"Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący [rzeczy] przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów". Dz 20, 29-30

"A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów". 1 Tym 4,1

"Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom". 2 Tym 4,3-4

"Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną [drogą], a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona". 2P 2,1-2

"Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat". 1J 4,1
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger