środa, 7 grudnia 2016

7 Grudnia - On przychodzi, by nam błogosławić

7 Grudnia
On przychodzi, by nam błogosławić
Mojżesz powiedział przecież: Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam, spośród waszych braci, Proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Dni te zapowiadali wszyscy prorocy, którzy przemawiali kolejno, począwszy od Samuela. Wy jesteście synami tych proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami. Oświadczył On Abrahamowi: W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi. Bóg zatem wzbudził swego Sługę przede wszystkim dla was. Posłał Go, aby wam błogosławił, dając każdemu z was możliwość odwrócenia się od własnej niegodziwości”. (DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22–26)

Fragment ten uczy nas tego, że Bóg posłał Jezusa na scenę historii, żeby błogosławić ludzi. „W twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie rody ziemi.” Bóg powiedział do swego Syna w niebie: „Czas się wypełnił. Obiecałem błogosławieństwo. Teraz jest czas, by spełnić obietnicę. A Ty będziesz posłańcem mojej obietnicy. Chcę, żeby to błogosławieństwo przyszło na świat. Mam tak wiele do dania im. Idź więc teraz i błogosław moim ludziom, błogosław im. Błogosław wszystkim rodom ziemi.”

wtorek, 6 grudnia 2016

6 Grudnia - Pasja Boga dla Boga w te Święta

6 Grudnia
Pasja Boga dla Boga w te Święta
„Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje!”
(Ewangelia Jana 12:27–28)

Jedna z najsłynniejszych scen w Biblii ma miejsce, gdy anioł ogłasza pasterzom, że narodził im się Zbawiciel. Czytamy wtedy takie między innymi słowa: „I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Wielbiły one Boga słowami: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jemu miłym!” (Łukasza 2:11-14).

poniedziałek, 5 grudnia 2016

5 Grudnia - Dlaczego Boże Narodzenie?

5 Grudnia
Dlaczego Boże Narodzenie?
„A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. … Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego [diabła] dziełom”. (1 List Jana 3:5, 8)

Dwa razy w 1 Liście Jana (dokładnie w wersetach od 1 do 10 w 3 rozdziale) dowiadujemy się dlaczego coś, co nazywamy “Bożym Narodzeniem” miało miejsce – innymi słowy, dlaczego wieczny, niebiański Syn Boży przyszedł na ten świat w ludzkiej postaci.

W wersecie 5 czytamy takie słowa apostoła Jana: „Wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy, a w Nim nie ma grzechu.” Jan potwierdza zarówno bezgrzeszność Chrystusa – „W Nim nie ma grzechu”, jak i powód jego przyjścia – „Pojawił się, aby usunąć grzechy.” 

niedziela, 4 grudnia 2016

4 Grudnia - O co chodzi w Adwencie?

4 Grudnia
O co chodzi w Adwencie?
Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu” (Ewangelia Marka 10:45)

W Świętach Bożego Narodzenia wspominamy przyjście Chrystusa na świat. To właśnie o tym są te święta – o Synu Bożym, który istniał odwiecznie wraz z Ojcem, „jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego Istoty”, i który przybrał ludzką postać i stał się człowiekiem (Hebrajczyków 1:3).

Są one też o dziewiczym urodzeniu dziecka, poczętego w cudowny sposób za sprawą Ducha Świętego – tak, że to dziecko jest Synem Boga nie w sposób, w jaki ty i ja jesteśmy synami Boga, ale w całkowicie unikatowy sposób (Łukasza 1:35).

sobota, 3 grudnia 2016

3 Grudnia - Przybliż się do Zbawiciela

3 Grudnia
Przybliż się do Zbawiciela
„A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was wydoskonali we wszystkim, co jest przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc to, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen”. (List do Hebrajczyków 13:20-21) 

piątek, 2 grudnia 2016

2 Grudnia - Przygotuj swoje serce na Chrystusa

2 Grudnia
Przygotuj swoje serce na Chrystusa
Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga?” (Ewangelia Jana 5:44)

Wszystko, co istnieje należy do Boga. Bóg nad tym wszystkim sprawuje kontrolę. Nie ma lepszych rzeczy, które mógłbyś otrzymać od Boga w tym roku na Święta ponad te: pocieszenie Izraela i odkupienie Jeruzalem, przywrócenie poniesionych strat i uwolnienie spod przyszłych wrogów, przebaczenie i wolność, ułaskawienie i umocnienie, uleczenie przeszłości i zabezpieczenie przyszłości.

czwartek, 1 grudnia 2016

1 Grudnia - Misja: odszukać i ocalić

1 Grudnia
Misja: odszukać i ocalić
Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło”. 
(Ewangelia Łukasza 19:10)

Słowo adwent znaczy “przyjście”. W tym czasie w ciągu roku skupiamy się nad znaczeniem przyjścia Syna Bożego na świat. Duch, w którym świętujemy ten czas powinien być duchem Jego przyjścia. A duch tego przyjścia został opisany w Ewangelii Łukasza, w 10 wersecie 19 rozdziału, w którym czytamy takie oto słowa: „Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło.”

poniedziałek, 28 listopada 2016

Modlitwa część 4: Treść modlitwy

Oto siedem próśb, które mogą stać się treścią twoich modlitw. Możesz dodać te pozycje do swojej listy modlitewnej.

1) Módl się, aby twoje modlitwy były wyrazem pokornego serca

A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie” (Mt 6:5-6)

piątek, 25 listopada 2016

Nie poddawaj się!

Jezus jednoznacznie powiedział, że zrozumienie Ewangelii jest jedyną drogą do Królestwa Bożego. Jeśli jest to prawdą, to czy będzie czymś nierozsądnym zasugerowanie, że szatan Boży przeciwnik uczyni wszystko co tylko możliwe, aby trzymać ludzi z dala od poselstwa Ewangelii? Czy kiedykolwiek spotkaliście się ze sprzeciwem gdy próbowaliście głosić Ewangelię?

Kiedy Paweł podczas swojej wędrówki do Damaszku został powołany na świadka Chrystusa, zostało mu przepowiedziane prześladowanie, które stało się nierozłączną cechą charakterystyczną jego służby wśród niewierzących. Jednakże sam Pan obiecał Pawłowi, że wybawi go od Żydów oraz pogan do których został posłany (Dz 26:17). Pomimo upływu 2000 lat, współcześni chrześcijanie spotykają się z tą samą opozycją.

poniedziałek, 21 listopada 2016

„Czy Jezus musiał umrzeć?”

Fragment kazania do 11 rozdziału Ewangelii Jana Johna Pipera z 2011 roku.

Bóg nie przemienił kryzysu państwowego w Izraelu dla jego i dla naszego dobra. On od początku go znał i zaplanował. Widzicie różnicę? Czy Bóg widzi trudną sytuację i po prostu ją naprawia lub przemienia? Czy może jest On pośród tej sytuacji od samego początku, planując i zarządzając nią?

Jeśli chodzi o mnie to uważam to drugie, gdyż tak mówi nam tekst biblijny. Spójrz uważnie na to co Jan pisze o słowach Kajfasza: „Lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby cały naród zginał.” (Ewangelia Jana 11:50) A następnie Jan dodaje coś niesamowitego: „Nie mówił tego jednak sam z siebie, ale jako sprawujący tego roku urząd arcykapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród – i nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga.” (Ewangelia Jana 11:51-52)

środa, 16 listopada 2016

Jakim warunkom musi odpowiadać prawdziwy uczeń Chrystusa

Chrześcijaninem jest taki człowiek, którego Ojcem jest Bóg. Usynowienie, które jest najwyższym przywilejem Ewangelii, stanowi także początek życia chrześcijańskiego, które jest całkowitym oddaniem się Panu Jezusowi Chrystusowi. Ktoś kiedyś powiedział, że: „Pan dzisiaj szuka, jak zresztą zawsze szukał, nie tłumów, które by bezmyślnie kroczyły Jego ścieżką, ale szuka jednostek – takich mężczyzn i takie niewiasty, których gorąca miłość i ofiarowanie Mu się całym sercem wynikałoby z faktu, że rozpoznali istotę zagadnienia, a mianowicie, iż Pan pragnie usługiwania tych, którzy by byli gotowi iść Jego ścieżką wyrzeczenia się samego siebie, jaką On szedł przed nimi”.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Co to znaczy bać się Boga?

Musimy dokonać pewnych istotnych zastrzeżeń co do tego, co w biblijnym świetle oznacza “obawianie się” Boga. Te zastrzeżenia bowiem mogą być przydatne, ale mogą się okazać także nieco niebezpieczne. Kiedy Luter zmagał się z tym problemem, sformułował on pewne zastrzeżenie, które stało się poniekąd znane: odróżnił on strach, który nazwalibyśmy służebnym (a więc typowym dla sługi wobec swojego pana) od strachu synowskiego (który przynależny jest relacji syna wobec ojca).

piątek, 4 listopada 2016

Dzień Reformacji: Gdy Jezus pukał do drzwi

Około 95 roku naszej ery, Jezus poprzez apostoła Jana, metaforycznie przyszedł do Laodycei. Przyszedł, pukając do drzwi tamtejszego kościoła, z zaproszeniem – i to takim, które z niczym innym nie da się porównać:
Oto stoję u drzwi! Pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną.” (Księga Objawienia 3:20).
Wyrwany z kontekstu, wers ten może oznaczać Jezusa, który cicho i łagodnie zapukał do drzwi. Obrazy przedstawiające ten fragment Pisma także przedstawiają spokojnego Jezusa, który puka z delikatnością. 

poniedziałek, 31 października 2016

Uwaga na Betel: Krótkie podsumowanie niebiblijnego nauczania Billa Johnsona

Co byś pomyślał na temat szkoły biblijnej, która posyła młodych ludzi, by dosłownie kładli się na grobach zmarłych kaznodziejów po to, by jej uczniowie mogli przejąć nieco z „namaszczenia”, które utrzymuje się na grobach? A co z kościołem, w którym na wiernych opada mgiełka składająca się z piór, złota i kryształków? A co powiecie o kościelnej konferencji, podczas której odbywają się warsztaty z odczytywania proroctw z tatuaży?

Czego oczekujesz od kościoła, który jest mieszanką błędnego Ruchu Wiary i ewangelii sukcesu Kennetha Copelanda i Kennetha Hagina oraz mieszanką znaków i cudów Orala Robertsa i Benny’ego Hinna, a także fałszywych założeń związanych z „wojną duchową”, ruchem uwolnienia, ruchem proroctwa i gnostycznego mistycyzmu w Toronto Blessing?

środa, 26 października 2016

Wrogowie krzyża: Carl Lentz i o tym jak Hillsong niszczy chrześcijaństwo

Żyjemy w czasach kiedy kościoły są wypełniane szarlatanami dbającymi o własny komfort, sławę i popularność. Dziś wykażemy, że ci ludzie są wrogami krzyża Chrystusa, ich bogiem jest brzuch, a ich chwała w hańbie.

To wszechobecne zło wkrada się do coraz większej ilości kościołów, prowadząc ludzi w objęcia ciemności. Poprzez propagowanie fałszywego chrześcijaństwa ludzie są prowadzeni ścieżką apostazji, której końcem jest zatracenie. To wszystko przybiera formę pobożności, ale jest pozbawione jej mocy.

Przygotowując się do napisania materiału o tym jak Hillsong i pastor Brian Houston niszczą chrześcijaństwo, chcemy wspomnieć o sytuacji mającej miejsce kilka dni temu, a która kolejny raz pokazuje jak bardzo zdegenerowany duchowo jest kościół Hillsong.
 

Zwiedzenie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger